Ortho-Trainer
D'Lëtzebuerger Orthografie mam Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch
 viregt Säit   nächst Säit 

1b. Déi kuerz geschwate Vokaler a, i, o, u

  1. Bei zesummegesate Wierder gëtt all Wuert eenzel gekuckt. D‘Verduebelung vun de Konsonanten nom kuerz geschwate Vokal bleift deemno bestoen: Bluttgrupp, Masuttstank
  2. D‘Konsonante ginn och dann nom kuerz geschwate Vokal verduebelt, wa just een Deel vum Wuert en eegestännegt Wuert ass: Futtball, Hammbier, Schubbkar, Sonndeg, stallhalen, Wittfra
  3. D‘Konsonanten nom kuerz geschwate Vokal ginn och viru Suffixer verduebelt, well d‘Suffixer als onofhängeg Wuertdeeler gëllen: Äffchen, Hämmchen, nämmlecht, Träpplek, zimmlech
    D‘Lëscht vun de gängegste Suffixen: -chen, -lech, -lecht, -lek
  4. Et gëtt Suffixe mat engem kuerze Vokal virun engem Konsonant (z.B. stabil). De Konsonant gëtt just da verduebelt, wann eng nei Silb derbäikënnt: stabil, e stabilt Ofkommes, e stabille Pakt

Ausnam 1 (betrëfft de Punkt c.):

Bei den Zuelwierder fofzéng, nonzéng, zwanzeg, fofzeg, nonzeg gëtt de Konsonant nom kuerz geschwate Vokal net verduebelt.

Ausnam 2 (betrëfft de Punkt b.):

De Konsonant vun de Prefixen an-, in-, on-, op-, un- gëtt net verduebelt:
anootmen, inkompetent, onméiglech, opmaachen, undoen.

zls.lu  Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch   |   Lëtzebuerger Online Dictionnaire   lod.lu