Lëtzebuerger Rechtschreiwung (Orthographie) mam lod.lu

2. Déi kuerz geschwate Vokaler a, i, o, u

De kuerz geschwate Vokal gëtt ni verduebelt. Mir ënner­scheeden zwéi Fäll:

  1. De kuerze Vokal steet an enger betounter Silb virun zwéin oder méi Konsonanten, wéi bei Ball a Wiss oder Konscht a Rudder
  2. De kuerze Vokal steet an enger onbetounter Silb virun engem Konsonant, wéi bei Léierin (um éi betount), Lastik (um a be­tount) oder Globus (um o betount)

Ausnahm:

Wierder, déi aus anere Sproochen iwwerholl goufen, ginn dacks dem gewin­nte Schrëftbild no geschriwwen, wéi Bus (an net Buss) oder Liter (an net Litter)

Remark:

D'Konsonanten ck an tz maachen de Vokal, dee virdru steet, ëmmer kuerz (Zack, Trick, Bock, Kluck a Fatz, Witz, Botz, Mutz)

viregt Säit nächst Säit