Ortho-Trainer
D'Lëtzebuerger Orthografie mam Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch
 viregt Säit   nächst Säit 

9j. Zesummegesaten englesch Wierder

  1. Substantiven, déi aus englesche Wierder bestinn, och a Kombinatioune mat lëtzebuergesche Wierder, ginn zesummegeschriwwen (ouni Bindestréch):
    Bestseller, Bigband, Blackout, Smalltalken, Smalltalks
  2. Wann d’Wuert am Englesche mat engem Bindestréch geschriwwe gëtt, da kann d’Form mam Bindestréch als Niewevariant geholl ginn:
    Startup – Startuppen – Startups,
    Start-up – Start-uppen – Start-ups
  3. Deen éischte Buschtaf vun engem zesummegesate Substantiv gëtt och da groussgeschriwwen, wann den éischten Deel kee Substantiv ass: e One-Night-Stand, seng Online-Presenz

Ausnam 1 (betrëfft de Punkt a.):

Ass bei Wuertgruppen aus englesche Wierder deen éischten Deel en onbetount Adjektiv, gëtt auserneegeschriwwen:
High Society, Public Relations

Ausnam 2 (betrëfft de Punkt a.):

Bei méi laangen Zesummesetzungen däerf mat Bindestréch geschriwwe ginn, woubäi dann déi substantivesch Elementer groussgeschriwwe ginn:
Desktoppublishing / Desktop-Publishing,
Desktoppublishing-Programm / Desktop-Publishing-Programm, Nordic-Walking-Bengelen, Weekendhaischen / Weekend-Haischen

zls.lu  Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch   |   Lëtzebuerger Online Dictionnaire   lod.lu