Wat fir e Wuert ass richteg geschriwwen?

Sadismuss Sadismus
Wagon Waggon
Ampull Ampul
Chronick Chronik
Etapp Etap
schik schick
vil vill
Poto Potto
Zirkus Zirkuss
Schnapp Schnap