Wat fir e Wuert ass richteg geschriwwen?

äneren änneren
Ablack Ablak
Klassick Klassik
Indianerinn Indianerin
Plomm Plom
Brit Britt
Wollek Wolek
Pupil Pupill
Luftikus Luftikuss
Buttek Butek