Wat fir e Wuert ass richteg geschriwwen?

gut gutt
komm kom
Lastick Lastik
heiniden heinidden
sinn sin
grimelen grimmelen
Status Statuss
bludden bluden
Anorack Anorak
Tittel Titel