Wat fir e Wuert ass richteg geschriwwen?

Faal Fal
buschteg buuschteg
vergaasen vergasen
Gewicht Gewiicht
fakultativt fakultatiivt
riichtaus richtaus
Kolli Kollii
haltbaart haltbart
Kaabes Kabes
Intimsphär Intiimsphär