Wat fir e Wuert ass richteg geschriwwen?

zwecklost zweckloost
Aapel Apel
Baakzant Bakzant
muuschteg muschteg
ni nii
Woo Wo
Pisch Piisch
Raat Rat
normalt normaalt
entspaanen entspanen