Wat fir e Wuert ass richteg geschriwwen?

Aachtel Achtel
Zoulaaf Zoulaf
wierksaamt wierksamt
neutraalt neutralt
laafen lafen
Ukloo Uklo
Tuut Tut
waakreg wakreg
Paan Pan
Moolzecht Molzecht